Taraspit aus dem Engadin

Taraspit Cabochon ca. 2.4 cm / 2.4 cm aus Tarasp GR

50,00 CHF